مقالات

آبیارى جویچه‌اى

آبیارى جویچه‌اى (شیاری) رایج‌ترین شیوه براى آبیارى محصولات زراعى ردیفى است. در مقایسه با سایر روش‌هاى آبیاری، اطلاعات ما درمورد این روش کمتر از شیوه‌هاى دیگر است. در این شیوه آب روى تمام سطح خاک جریان نمى‌یابد، بلکه درون جویچه‌هاى باریک موسوم به فارو، که بین دو ردیف گیاه کاشته شده قرار گرفته‌اند، محدود مى‌شود. آب به‌تدریج در کف و کناره‌هاى شیار نفوذ مى‌کند و خاک مرطوب مى‌شود. نفوذ آب به داخل جدار و کف جویچه‌ها را Intake و سرعت نفوذ به جدار جویچه را Intake Rate گویند. آبیارى فارو (ردیفی) را مى‌توان براى انواع گیاهان ردیفی، خاک‌هاى مختلف و شیوه‌هاى زراعى متعدد به کار برد. با وجود این، لازم است شکل و طول شیارها و فاصله بین آنها مناسب باشد و مدیریت خوبى اعمال شود تا نتیجه مطلوب بدست آید.

براى اجراى آبیارى جویچه‌اى خوب و مناسب شکل شیارها حائز اهمیت هستند. شیارها معمولاً به شکل V هستند، عرض آنها بین ۲۵ تا ۴۰ میلى‌متر و عمق‌شان بین ۱۵ تا ۳۰ سانتى‌متر است. ولى این ارقام با توجه به مقدار جریان، نوع خاک و نوع محصول متغیر است.هر شیار مشابه یک کانال باریک است و مى‌بایستى به‌قدر کافى عریض باشد تا آب را منتقل کرده و صدمه‌اى به شیارها وارد نشود. هر جه مقدار جریان زیاد باشد عرض شیار نیز بایستى افزایش یابد.

آبیارى جویچه‌اى در انواع خاک

درخاک‌هاى رسى آب به‌کندى در خاک نفوذ مى‌کند و به همین دلیل گاهى لازم است در آبیارى جویچه‌اى شیارها کم‌عمق و عریض باشند تا سطح خاکى که با آب تماس پیدا مى‌کند افزایش یابد و آب سریع‌تر جذب شود. اگر شیار خیلى باریک باشد آب قبل از اینکه فرصتى براى نفوذ در خاک داشته باشد به‌ سرعت انتهاى شیار مى‌رسد. لذا در مواردى که شیار بیش از حد باریک باشد ممکن است بذرهایى که در قسمت پشته قرار گرفته‌اند جوانه نزنند.

در خاک‌هاى شنى  آب سریع‌تر از خاک‌هاى رسى نفوذ مى‌کند. در این موارد بایستى آب به سرعت در شیار حرکت کند تا زیاد در خاک نفوذ نکند. به همین دلیل در خاک‌هاى شنى در آبیارى جویچه‌اى از شیارهاى باریک و عمیق استفاده مى‌شود تا سطح خاکى که با آب تماس پیدا مى‌کند کم باشد و در نتیجه آب کمترى جذب خاک شود. وقتى بذر پاشیده شده یا بوته نشا مى‌شود بهتر است پشته‌ها کاملاً مرطوب شوند. اینکار با استفاده از شیارهاى کم‌عمق بهتر انجام مى‌شود.

با رشد سیستم ریشه مى‌توان عمق شیار را زیاد کرد تا دبى جریان درشیار و درنتیجه مقدار نفوذ آب افزایش یابد. در مورد گیاهان پاییزه و بهاره شیب دیواره پشته گاهى تغییر داده مى‌شود تا سطح خاکى که در معرض گرماى خورشید قرار مى‌گیرد افزایش یابد و خاک سریع‌تر گرم شود. از نظر آبیارى حرکت آب در منافذ خاک مهمترین عامل است. آب درون شیار علاوه بر کف، در دیواره‌هاى آن نیز نفوذ مى‌کند. قسمت بالاى پشته شیار نیز از طریق فرآیندى موسوم به جریان مویینه‌اى مرطوب مى‌شود. فاصله بین شیارها باید آن قدر باشد که خاک پشته‌ها به‌خوبى مرطوب شود و این موضوع به نوع خاک بستگى دارد.

در  خاک شنى حرکت جانبى آب معمولاً کم است، بنابراین لازم است شیارها نزدیک هم باشند (با فاصله حداکثر نیم‌متر). در خاک رسى دیواره‌هاى شیار بیشتر مرطوب مى‌شوند و فاصله شیارها مى‌تواند تا ۲/۱ متر یا بیشتر باشد.  چنین مواردى اگر فاصله شیارها خیلى زیاد باشد قسمتى از خاک واقع در بین آنها خشکى باقى مى‌ماند و به گیاهان موجود در این قسمت‌ها آب کافى نمى‌رسد.

انتخاب طول شیار به چه عواملی بستگى دارد؟

۱. نوع خاک

۲. مقدار جریان

۳. عمق آبیاری

۴. اندازه و شکل مزرعه

۵. شیب زمین

۶. شیوه زراعت

در تعیین طول شیار موارد بالا مهمترین عوامل هستند. براى درک این موضوع بهتر است نحوه آبیارى شیارها را به یاد آورید.

موقع آبیارى خاک‌هاى شنی، آب به‌سرعت در خاک نفوذ مى‌کند. به این دلیل شیارها بایستى کوتاه باشند تا آب زودتر به انتهاى مزرعه برسد، حتى زمانى که مقدار جریان زیاد است. اگر طول شیار به‌نسبت مقدار جریان خیلى زیاد باشد در نزدیکى کانال آب زیادى بر اثر نفوذ در عمق هدر مى‌رود.

برعکس در خاک‌هاى رسى آب به‌کندى در خاک نفوذ مى‌کند، بنابراین شیارها مى‌توانند طولانى تر از خاک‌هاى شنى باشند، حتى زمانى که مقدار جریان کم است. اگر طول شیار به نسبت مقدار جریان زیاد نباشد روان‌آب ایجاد مى‌شود، زیرا بر خلاف کرت‌ها زمین غرقاب نمى‌شود و جریان آب بایستى به‌قدرى دوام داشته باشد که خاک بتواند آب کافى جذب کند.

در خاک‌هاى مشابه اگر مقدار جریان زیاد باشد شیار مى‌تواند طولانى انتخاب شود، زیرا آب به سرعت به طرف پائین شیار پیش مى‌رود. با وجود این، افزایش مقدار جریان نیز بایستى محدود اشد تا خطر فرسایش خاک به وجود نیاید. به کارگیرى عمق آبیارى زیاد نیز لازمه‌اش طولانى بودن شیارها است، زیرا در این‌صورت براى توزیع آب زمان بیشترى وجود دارد. طول شیارهایى که روى زمین شیبدار احداث مى‌شوند نیز مى‌تواند زیاد باشد، زیرا با افزایش شیب زمین سرعت حرکت آب نیز زیاد مى‌شود. با وجود این، روى زمین‌هاى شیب‌دار همیشه خطر فرسایش خاک وجود دارد. اگر شیب زمین بیشتر باشد بایستى مقدار جریان کمترى مورد استفاده قرار گیرد تا فرسایش خاک رخ ندهد. به‌عبارت دیگر در چنین مواردى طول شیارها بایستى کم باشد.

همچنین درمورد طول شبارها می توان گفت که:

گاهى ممکن است در عمل مجبور شویم طول شیار را محدود کنیم. براى مثال در مزارع کوچک طول شیار حداکثر مى‌تواند به اندازه طول مزرعه باشد. مزارع بزرگ را نیز مى‌توانیم به و قسمت مساوى یا بیشتر تقسیم کنیم، مشابه‌کارى که در مورد نوارها انجام مى‌شود به هر یک از شیارها به نسبت مساوى آب منتقل مى‌شود.

از نظر کشاورزى بهتر است شیارها حتى‌الا‌مکان طولانى باشند تا کانال و زهکش کمترى ایجاد و در نتیجه زمین کمترى از این طریق اشغال شود. از طرفى مکانیزه کردن کشاورزى نیز ساده‌تر صورت مى‌گیرد. در‌صورتى که شیارها کوتاه باشند مراقبت زیادى لازم دارند، زیرا جریان آب ‌به‌طور منظم بایستى از یک شیار به شیار یدگر هدایت شود.

استفاده از تراکتور درمزرعه نیز بر طول شیارها اثر مى‌گذارد. چرخ‌هاى تراکتور سبب کوبیده شدن خاک شیارها مى‌شوند و اینکار موجب کاهش میزان نفوذ آب در خاک مى‌شود. استفاده از تراکتور در خاک‌هاى شنى مى‌تواند مفید باشد، به‌طورى که مى‌توان به‌طول شیارها افزود، بدون اینکه آبى در اثر نفوذ در عمق هدر رود. با وجود این، در چنین مواردى لازم است که تمام شیارها بطور یکسان کوبیده شوند وگرنه سرعت پیش‌روى آب در قسمت‌هاى مختلف متفاوت خواهد بود.

شیب شیارها

بهتر است شیارها شیب یکنواختى داشته باشند. اگر شیار دست کم ۵% درصد شیب داشته باشد آب به‌طرف پایین زمین حرکت مى‌کند و آب اضافى را نیز مى‌توان زه‌کشى کرد. حداکثر شیب فارو به خطر فرسایش خاک بستگى دارد. خطر فرسایش در شیارها به‌مراتب بحرانى‌تر از نوارهاست، زیرا در مورد شیارها آب در درون یک کانال باریک محدود مى‌شود و به‌سادگى مى‌تواند خاک را بفرساید.

درصورت امکان بهتر است شیارها به‌طور مستقیم، به موازات کناره مزرعه و همسو با شیب اصلى زمین ایجاد شوند. درصورتى‌که زمین شیب تند داشته باشد مى‌‌توان شیارها را به‌نحوى ساخت که شیب اصلى را قطع کنند. با اینکار شیب شیار کم مى‌شود. گاهى روى زمین‌هاى ناهموار شیارها در امتداد کنتور زمین (خط تراز زمین) ایجاد مى‌شوند. اینگونه شیارها را شیار کنتورى (Contour) مى‌نامند. در چنین مواردى نیز براى زراعت و آبیارى شیارها به مهارت زیادى نیاز است. شیار کنتورى روى خاک‌هاى که سله مى‌بندند نبایستى ایجاد شود. بعضى از شیارها روى زمین‌هاى هموار ایجاد مى‌شوند، لکن اینکار معمولاً در آبیارى خاک‌هاى رسى سنگین که میزان نفوذپذیرى کمى دارند اعمال مى‌شود.

ما در مجموعه رسان آب به شما در شناخت بهتر و تهیه لوله و اتصالات کشاورزی کمک خواهیم کرد.

شما میتوانید برای خرید لوله های خرطومی و اتصالات کشاورزی

وتحویل در شهر خودتان به سایت رسان آب مراجعه بفرمائیدوخریدی

راحت و مطمئن را تجربه بفرمائید.

www.rasanab.com

رسان آب       

لوله واتصالات   کشاورزی وصنعتی     

مشاوره: 09001051369 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *