مقالات

سطح زیر کشت استان اصفهان

بیشـترین و کمتـرین سطح زیر کشت محصولات باغی در استان اصفهان به ترتیب متعلق به سمیرم ، برخوار و میمه  است.در مورد محصولات زراعـی، شهرسـتان هـاي اصـفهان و خـور و بیابانک به ترتیب بیشترین و کمترین سطح زیر کشـت را در اسـتان دارند.

سطح زیر کشـت محصولات باغی

بیشـترین و کمتـرین سـطح زیـر کشـت محصولات باغی در استان اصفهان به ترتیب متعلق به سمیرم با حدود23535 هکتار و برخوار و میمه باحدود 761 هکتـار است .
محصولات باغی به دو گروه درختان میوه معتدله و گرمسیري تقسیم شدند، که درختـان معتدلـه 76/2 درصـد از کـل سـطح زیـر کشـت محصولات باغی در سطح استان را به خود اختصاص داده اند.
کمتر از نیمی (40/2 درصد) از درختان میوه معتدله در شهرستان سمیرم کشت میشوند. که البته بیشترین سهم سطح زیر کشت آنهـا متعلق به درخت سیب است .ایـن شهرسـتان بـا توجه به غالبیت درخت سـیب کمتـرین میـزان یکنـواختی را در بـین شهرستانهاي استان دارد .شهرستانهاي آران و بیـدگل (صفر درصد)، برخوار و میمه (0/76درصد) و خـور و بیابانـک (0/04
درصد) در کل کمتر از یک درصد از کشت درختان معتدلـه را شـامل می شوند .در شهرستانهاي چادگان، خوانسار، سمیرم، فریدن و فریدونشهر درختان گرمسیري وجـود ندارد .حـدود 50
درصـد از درختـان گرمسـیري در شهرسـتان هـاي اردسـتان (23/44 درصد)، ، آران و بیدگل (12/51 درصد) و کاشان (15/93 درصد) کشت می شوند.

سطح زیر کشـت محصولات زراعـی

در مورد محصولات زراعـی، شهرسـتان هـاي اصـفهان و خـور و بیابانک به ترتیب بیشترین و کمترین سطح زیر کشـت را در اسـتان دارند.در بین محصولات زراعی مختلف استان، غلات با
حدود 59 درصد، بیشترین سطح زیر کشت گیاهان زراعـی اسـتان را دارد.در بین شهرستانهاي مختلف نیز اصفهان، فریدن، سمیرم و چادگان به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت غلات را به خود اختصاص داده اند. به نحوي که بیش از 50 درصد از سطح زیـر کشـت غلات را در این شهرستانها وجود داشت. کمترین سطح زیـر کشـت غلات نیز به ترتیب در شهرستانهاي نائین، خورو بیابانک، خمینـی شهر، خوانسار و نجف آباد مشاهده می شود.بـا توجـه بـه ایـن آمارها، غلات نظام غالب کشت در استان اصفهان هستند.

سطح زیر کشـت نباتات علوفه اي

پس از غلات بیشترین سطح زیر کشت متعلق به نباتات علوفه اي با حدود 20 درصد سـطح زیـر کشـت است.اسـتان هـاي اصفهان، گلپایگان و فریدن به ترتیب با 19/89 ،13/81 و 8/7 درصد
کمترین سطح زیر کشت نباتات علوفه اي را شامل می شوند.

سطح زیر کشـت گیاهان دارویی

گیاهان دارویی با حدود یک درصد سطح زیـر کشـت کمتـرین سهم را در نظام زراعی استان دارند، که از این بین کاشان با 59/69و مبارکه با 14/7 درصد بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویـی را شامل شدند. کمترین سطح زیر کشت این گیاهان در شهرستانهـاي شهرضا (صفر 0/007 درصد)، خمینی شهر (0/017 درصد) و دهاقـان(0/085 درصد) قرار دارد  .20 درصد باقیمانده متعلق بـه مابقی گیاهان زراعی استان (حبوبات، محصولات جالیزي، سبزیجات و نباتات صنعتی) است.

 

ما در مجموعه رسان آب به شما در شناخت بهتر و تهیه لوله و اتصالات کشاورزی کمک خواهیم کرد.

شما میتوانید برای خرید لوله های خرطومی و اتصالات کشاورزی

وتحویل در شهر خودتان به سایت رسان آب مراجعه بفرمائیدوخریدی

راحت و مطمئن را تجربه بفرمائید.

www.rasanab.com

رسان آب       

لوله واتصالات   کشاورزی وصنعتی     

مشاوره: 09001051369 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *