مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه

40.000 تومان
مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه مغزی 1.1.4 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه

45.000 تومان
مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه مغزی 1.5 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 2 اینچ گالوانیزه  

65.000 تومان
مغزی 2 اینچ گالوانیزه مغزی 2 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 2.5اینچ گالوانیزه

95.000 تومان
مغزی 2.5اینچ گالوانیزه مغزی 2.5اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا پیچی به

مغزی 3 اینچ گالوانیزه

125.000 تومان
مغزی 3 اینچ گالوانیزه مغزی 3 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا

مغزی 4 اینچ گالوانیزه

180.000 تومان
مغزی 4 اینچ گالوانیزه مغزی 4 اینچ گالوانیزه  برای اتصال دو قطعه ماده به هم به صورت رزوه ای یا