شیلنگ آتش نشانی6 اینچ اسمارت

2.200.000 تومان
شیلنگ آتش نشانی حلقه 20 متری مصارف کشاورزی-ساختمانی و آتش نشانی جهت انتقال آب  

شیلنگ آتش نشانی4 اینچ اسمارت

1.500.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش  

شیلنگ برزنتی 1 اینچ یونیکو

800.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 1.5 اینچ یونیکو

900.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 2 اینچ اسپینا

1.100.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 2 اینچ یونیکو

1.200.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 2اینچ مارشال

1.200.000 تومان
حلقه های 20 متری آتش نشانی-صنعتی-ساختمانی-کشاورزی جهت دهش 10بارتا30بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ اسپینا

1.100.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش 8بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ مارشال

1.700.000 تومان
حلقه های 20 متری آتش نشانی-صنعتی-ساختمانی-کشاورزی جهت دهش 10بارتا30بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ یونیکو

1.700.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 4 اینچ اسپینا

1.500.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش 8بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 4 اینچ مارشال

2.100.000 تومان
حلقه های 20 متری آتش نشانی-صنعتی-ساختمانی-کشاورزی جهت دهش 10بارتا30بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی آتش نشانی3 اینچ اسمارت

1.200.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی آتش نشانی4 اینچ یونیکو

2.100.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی آتش نشانی6 اینچ یونیکو

3.600.000 تومان
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر