نمایش دادن همه 12 نتیجه

برزنتی سایز 2 اینچ اسپینا

تومان32.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 1 اینچ یونیکو

تومان25.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 1.5 اینچ یونیکو

تومان25.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ اسپینا

تومان40.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش 8بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ ووزل

تومان35.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 3 اینچ یونیکو

تومان55.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 4 اینچ اسپینا

تومان50.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی جهت دهش 8بار واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 4 اینچ ووزل

تومان47.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 4 اینچ یونیکو

تومان65.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 6 اینچ ووزل

تومان100.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ برزنتی 6 اینچ یونیکو

تومان140.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر

شیلنگ بزرنتی 2 اینچ ووزل

تومان26.000
حلقه 20 متری کشاورزی-ساختمانی-آتشنشانی جهت دهش واحد فروش متر