شیلنگ هیدروفلوم
شیلنگ هیدروفلوم فقط جهت دهش وانتقال آب مورد استفاده قرار می گیرد که به دو دسته تقسیم میگردد.

هیدروفلوم نخ دار 5لایه و هیدرو فلوم دولایه بدون نخ

شیلنگ 5لایه نخ دار (3)