در حال نمایش 6 نتیجه

لوله شفاف فنردار بی بو 1 اینچ

80.000 تومان
واحد فروش متر کلاف 50متری قابلیت مکش و دهش آب صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی و غذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی و شیمیائی قابلیت مکش و دهش آب

لوله شفاف فنردار بی بو 1.1.4 اینچ

100.000 تومان
واحد فروش متر کلاف50متری قابلیت مکش ودهش آب صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی وغذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله شفاف فنردار بی بو 1.5 اینچ

100.000 تومان
کلاف 50 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی غذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله شفاف فنردار بی بو 2 اینچ

150.000 تومان
کلاف 50 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی وغذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله شفاف فنردار بی بو 3 اینچ

320.000 تومان
واحد فروش متر کلاف 30متری قابلیت مکش ودهش آب صنعتی ،کشاورزی ،ساختمانی وغذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب

لوله شفاف فنردار بی بو2.5 اینچ

300.000 تومان
کلاف 50 متری واحد فروش متر عمده مصرف صنعتی ،کشاورزی وساختمانی غذائی مقاوم در برابر آفتاب مواد نفتی وشیمیائی قابلیت مکش ودهش آب