مقالات

آبیاری سطحی و روش های جدید آبیاری در جهان

آبیاری سطحی

آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.آبیاری “irrigation” یعنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می باشد.

هرﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ باعث صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از خسارت به خاک شود.

 آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در روش های سنتی

آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان در اﯾﺮان، آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺑﯿﺎری در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان و ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﮐﺮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﺑﯿﺎری ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب در آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺮای زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺻﺎف و ﺑﺪون ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﯾﻮﻧﺠﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد. از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺧﺎکﻫﺎی ﺷﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ (ﮐﺮت ﺑﺮﻧﺞ)

آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب وارد زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﻏﺮﻗﺎب ﻣﯽﺳﺎزد.از روش آﺑﯿﺎری داﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮔﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ ای ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زراﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع، در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی، ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺨﻢ ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﻔﺮه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺧﺎک، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آب)

آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ آب و زﻫﮑﺸﯽ)ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آﺑﯿﺎری ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً از آب ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ در دورهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آﺑﯿﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ از آب و ﺣﻔﻆ آن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻢ و اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎریﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده. در اﯾﻦ روش، آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در روشﻫﺎی ﻣﺪرن  (ﻧﻮاری و ﺷﯿﺎری)

آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری

در اﯾﻦ روش ﻣﺰرﻋﻪ را ﻧﻮارﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﻬﻨﺎی ﻧﻮارﻫﺎ 5 ﺗﺎ 15 ﻣﺘﺮ و درازای آن ﻫﺎ 75ﺗﺎ 300 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮزﮐﺸﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻮذ آب در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی آب در داﺧﻞ ﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﻢ ﺷﯿﺐ و ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪای، ﻏﻼت و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

آﺑﯿﺎری ﺷﯿﺎری (ﻧﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻮی ﭘﺸﺘﻪای)

در اﯾﻦ روش آب را در ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎک،ﺷﯿﺎرﻫﺎی را روی ﺧﻂ ﺗﺮاز درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای ﯾﺎ ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺮکﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ذرت و ﭘﻨﺒﻪ را آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.

 

ما در مجموعه رسان آب به شما در شناخت بهتر و تهیه لوله و اتصالات کشاورزی کمک خواهیم کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *